قوانين و مقررات قوانين و مقررات

عضويت کتابخانه ويژه کارمندان سازمان ملي استاندارد که از طريق پرتال ثبت نام کرده اند مي باشد ، ساير مراجعين مي توانند با ارائه برگه ورود يا کارت شناسايي معتبر در محل کتابخانه از مدارک استفاده نمايند.
حداکثر مدت امانت کتاب دو هفته و مواد ديداري و شنيداري و نرم افزارها يک هفته مي باشد.
منابع مرجع، روزنامه ها و مجلات امانت داده نمي شوند.
در صورت تاخير در برگرداندن يا تمديد مدارک، کتابخانه از ارائه خدمات بعدي معذور است.
در صورت گم شدن يا آسيب ديدن مدارک، امانت گيرنده موظف است نسخه اي از آن را تهيه کرده به کتابخانه تحويل دهد.
عدم رعايت موارد فوق منجر به لغو عضويت کتابخانه خواهد شد.